ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

โดยจะทำการสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม http://goo.gl/xoO1Q5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน-2559