มรสน. รับรายงานตัว น.ศ. ใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8-9 และ 13-15 พฤษภาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรายงานตัวนักศีกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 พร้อมนำส่งหลักฐาน และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ 2 โดยมีกำหนดการรับรายงานตัวในวันที่ 8 พฤษภาคม เป็นการรายงานตัวของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พฤษภาคม รายงานตัวของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 13 พฤษภาคม รายงานตัวของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวันที่ 14-15 พฤษภาคม เป็นการรับรายงานตัวเก็บตกนักศึกษาจากทุกคณะ สำหรับปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 1,845 คน ซึ่งนักศึกษาที่รายงานตัวจะเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีกำหนดการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.461040379834213

ติดต่อเรา