มรสน. MOU ร่วมกับ บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด และ บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป. จำกัด

วันที่ 19 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การร่วมผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด และ บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป. จำกัด โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายนคร วุฒิวรรณวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด และ นายณัฐพงษ์ ชมภู ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป. จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด และ บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป. จำกัด ร่วมกันผลิตบัณฑิต ในหลักสูตรในหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรอื่น ๆ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงานให้แก่นักศึกษา โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา กับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงขององค์กรร่วมผลิต เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้