ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 2/2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดการฝึกอบรม และ อ.จิราภรณ์ สุมังคะ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงาน

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง และฝึกปฏิบัติการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินระดับป้ายสนองพระราชดำริฯ ขึ้นไป และผู้บริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 75 คน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.430755879529330