ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

2013050130807

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 ไปแล้วนั้น บัดนนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 246 คน ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ โดยจะทำการสอบข้อเขียนในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1120 (สัตตบงกช) อาคาร 11 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร