ม.ราชภัฏสกลนคร ส่งมอบ “นวัตกรรมช่วยบริหารจัดการน้ำและสู้ภัยแล้ง” จ.พิจิตร และ จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 17 ก.พ. 67 ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมส่งมอบนวัตกรรมโครงการ “การแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชนและสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดพิจิตร” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย พลโท นุกูล นรฉันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีส่งมอบนวัตกรรมฯ และศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ม.ราชภัฏสกลนคร และหัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

จากนั้นเป็นการส่งมอบนวัตกรรมให้กับนายอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร และพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  

โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประกอบด้วย

  1. รถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

  2. สถานีสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

  3. คู่มือการใช้งานนวัตกรรม

โครงการส่งมอบนวัตกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานร่วมกับ ศปป. 1 กอ.รมน. ซึ่งในปี 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ  เรื่องน้ำเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น โดยกลไกบูรณาการร่วมกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยทีมคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร