มรสน. จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึษา ร่วมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ