ม.ราชภัฏสกลนคร จัดอบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบาย โครงการอบรมการพัฒนา soft skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อฝึกฝนพัฒนา Soft Skills ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพื่อให้นักศึกษาได้ไปลองฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านั้น ทำความเข้าใจ หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จนเกิดคุณลักษณะ ของการเป็น นักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนักนวัตกรชุมชน ต่อไป