แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษากับธนาคารกสิกรไทย สาขาต่อไปนี้

รับบัตรนักศึกษา