ม.ราชภัฏสกลนคร เข้ารับรางวัล “ดีเด่น” ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด จากกรมบัญชีกลาง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปี งบประมาณ 2565 จากกรมบัญชีกลาง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 – 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร