มรสน. ร่วมลงนาม MOU การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดสกลนคร และจัดทำภาพอนาคต (Foresight) ในการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร ระหว่างจังหวัดสกลนคร กับส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในจังหวัดสกลนคร โดยมีนาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โดย ผศ.ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์ รองอธิการบดี และหัวหน้าโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดสกลนคร

สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดสกลนครและจัดทำภาพอนาคต (Foresight) ในการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดสกลนครด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ครอบคลุมทุกมิติ ให้กลุ่มครัวเรือนยากจนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้มั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพ อาชีพและยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ รวมถึงสร้างโอกาสในการยกระดับฐานะทางสังคม (Social Mobility) ของครัวเรือนยากจนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสกลนคร โดยการมีส่วนร่วมและการยอมรับสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน พัฒนายุทธศาสตร์การขจัดความยากจนระดับจังหวัด ที่มีเป้าหมายขจัดความยากจนระดับพื้นที่อย่างชัดเจน ทำให้ครัวเรือนยากจนหลุดพ้นความยากจนที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์อำเภอหรือแผนจังหวัด (One Plan) ภายใต้การทำงานร่วมกันของกลไกพัฒนาเชิงพื้นที่

ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในจังหวัดสกลนคร ร่วมลงนาม ทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.407128925225359