ม.ราชภัฏสกลนคร จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 ก.พ. 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดสกลนคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและใช้สื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ SAKOO โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย และนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 ม.ราชภัฏสกลนคร


สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและใช้สื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ SAKOO เป็นแพลตฟอร์มการให้โอกาสการศึกษาเพื่อเยาวชนนอกระบบของจังหวัดสกลนคร ที่ช่วยส่งเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีวิต ให้ได้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สำหรับเยาวชนพ้นโทษจังหวัดสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ SAKOO ตามหลักสูตรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดสกลนคร และสร้างระบบและกลไกส่งต่อเยาวชนพ้นโทษจากสถานพินิจจังหวัดสกลนคร สู่การดูแล กำกับ ติดตามด้านการศึกษาร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนการใช้งานสื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ SAKOO ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน