ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มรสน. จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 และ ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงาน

       การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 48 คน จาก 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และเลย ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณปัทมาวรรณ ราศรี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และวิทยากรที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 3 ท่าน คือ คุณอำนาจ ชนชนะชัย คุณจเรนทร์ ทิพย์ทอง และคุณจารุวรรณ ทิพย์ทอง และวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มรสน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตรงตามแนวทาง อพ.สธ. ประกอบด้วย สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หน่วยงานสนองพระราชดำริ ฯ อพ.สธ. หรือหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งจัดอบรม/ประชุมกลุ่ม ตามแนวทางหลัก และแนวทางสนับสนุน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ  มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางของโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งานทรัพยากรท้องถิ่น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.389003417037910