มรสน. ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดงาน Kickoff ITA 2024 : Transparency with Quality โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการประเมิน ITA และความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเครื่องมือแบบเจาะลึกรายประเด็น เพื่อการประเมิน ITA ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ฯลฯ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่มา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100004560152541&set=a.2531104233718224