ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มรสน. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดนิทรรศการกับศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี ด้านวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มรภ.สกลนคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และทูลเกล้าถวายผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามลาย “สกลธรรม”

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการกับศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยนำผลการดำเนินภายใต้งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. คือ ผลิตภัณฑ์จากครามและกระบก ซึ่งเป็นพืชศึกษาของศูนย์ประสานงานฯ

ทั้งนี้มีสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 และป้ายสนองพระราชดำริ จำนวน 3 แห่ง คือ

1. โรงเรียนโพธิแสนวิทยา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน

2. โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ทางศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง

          ซึ่งงานในครั้งนี้มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 6 แห่ง คือ

โรงเรียนช้างมิ่งวิทยานุกูล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

        ในการนี้ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง คุณปัทมาวรรณ ราศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 ผอ.อำนาจ ชนชนะชัย อาจารย์จเรนทร์ ทิพย์ทอง และอาจารย์จารุวรรณ ทิพย์ทอง ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มรภ.สกลนคร อาจารย์จิรวัฒน์ กันทะโล คุณกนกวรรณ วรดง คุณเนตรนภา พนมเขตร์ และคุณพรรณิกร ทาระขันธ์ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร 

แนวคิดการออกแบบลายผ้าสกลนคร ด้วยการนำลายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นลายเลียนแบบธรรมชาติมาเป็นแนวคิดการออกแบบลายผ้า เช่น ลายน้ำไหล ลายฝน ลายทิว เป็นต้น การออกแบบลายผ้าได้นำดอกไม้ประจำจังหวัดมาใช้ ได้แก่ ดอกอินทนิน ลายทุ่งนา โดยนำลายผ้าดังกล่าวมาจากลายผ้าที่ประยุกต์จากครุยราชภัฏมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบลาย “สกลธรรม” ดำเนินโครงการภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร ออกแบบลายผ้าโดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย และอาจารย์อำนาจ สุนาพรม มัดหมี่ ย้อม และทอ โดย คุณยายป่อน โคตรพรม