ม.ราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7″

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประทานโอกาสให้ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประธานกองอำนวยการจัดงานราชภัฏวิจัย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง ทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ผศ.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทูลเบิกนักวิจัยดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล จำนวน 38 ราย
สำหรับการประชุมฯ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” การวิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นเวทีวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่สะท้อนภาพยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคม และสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม” และการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น การบรรยายพิเศษ การเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ การประกวดนวัตกรรม/เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม รวมทั้งสิ้น 300 ผลงาน

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.357500320188220
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.357271250211127
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.357180093553576