มรสน. พร้อมเปิดบ้านรับทัพนักกีฬาภาคอีสาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา “ภูพานเกมส์” ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2512 และได้ดำเนินการจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี ซึ่งใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นย้ำให้เกิดความสมานฉันท์ ให้เกิดความสามัคคี เคารพกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการปลูกฝังการรักการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานมัยที่ดี อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมทั่วไป

พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี (ด้านกิจการนักศึกษา) และ ผศ.ไวรุจน์ อิ่มโพ ประธานคณาจารย์และข้าราชการ ได้รายงานความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ ครั้งที่ 43 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ ครั้งที่ 52 นอกจากนี้ภายในงานได้มีการประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน แนะนำผู้บริหาร ชี้แจงระเบียบ วิธีการจับสลาก การแบ่งสาย ทีมวาง สิทธิ์ของการเป็นเจ้าภาพ และจับสลากการแข่งขันกีฬาต่างๆ จากตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 11 แห่ง 

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ภูพานเกมส์” และได้นำเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครมาร่วมในการออกแบบเป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน คือ พระธาตุเชิงชุม ภูพาน หนองหาร มีสัญลักษณ์นำโชค คือ "พี่ภู น้องพาน" ที่แต่งกายในชุดนักมวยโบราณ โดยจะได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2566 จัดการแข่งขันรวม 23 ชนิดกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 จัดการแข่งขันรวม 16 ชนิดกีฬา โดยใช้สนามแข่งขันในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สนามแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บริเวณศูนย์ราชการ และสนามแข่งขันกอล์ฟประภาศรี 
 
ลิงค์รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.353290713942514