มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ และทีมคณะกรรมการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี มงคลวัย
  4. อาจารย์ ดร.จิตรา พึ่งพานิช
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา