มรสน. ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานในอิสราเอล กลับสู่ภูมิลำเนา

จากการที่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Arava International Center for Agricultural Training (AICAT) ประเทศอิสราเอล จำนวน 7 คน ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวไปฝึกงานด้านการเกษตร เมืองอราวา (Arava) ค่อนข้างห่างไกลจากภัยความไม่สงบ โดยมีมีนักศึกษาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายชัยยันต์ กลั่นอักโข นายภานุรุจ ภพวงษา และนายณัฐวุฒิ เรือนเงิน แจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมกับกลุ่มแรงงาน และ นักศึกษาชาวไทย ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษของสายการบิน El Al Israel Airlines ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานเบนกูเรียน ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2566 เวลา 06.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา วันที่ 16 ต.ค. 2566 เวลา 21.05 น.

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายพรประสิทธิ์ จักรพิมพ์ นางสาวนัดลดา โทรัตน์ นางสาวกุลธิดา รูปคม และนายปิยะวัฒน์ พิกุลศรี มีความประสงค์ที่จะอยู่ในพื้นที่ Arava ต่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศอิสราเอล รวมถึงองค์กร AICAT ที่นักศึกษาไปฝึกงานได้การดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และล่ามของ AICAT เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความแก่นักศึกษาทั้งหมดเพื่อให้เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ พร้อมกันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร นักศึกษา และผู้ปกครอง ได้มีการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มผ่าน Application Line          

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม รัฐบาลไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศอิสราเอล และองค์กร AICAT รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาและอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ในการนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกลับถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย