ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลงานเรื่อง “INDIGO GAME” สาขาสังคมวิทยา

ผลงานของคณะนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายพงศกร ทองพันธุ์ สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยนักวิจัยจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

ที่มารูปภาพและเนื้อหา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา