พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมเน้นย้ำการดำเนินโครงการร่วมที่ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลับราชภัฏ 38 แห่ง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

– โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีกิจกรรม 3 โมดูล คือ ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นิเทศก์ติดตามให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพตามแนวทางสมรรถนะวอพีเอ (วPA)

– โครงการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อเสริมหนุนการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชนและท้องถิ่น

– โครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการยกระดับ กว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์

และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการยกระดับฝ่ายกิจการนักศึกษา และเสริมหนุนศักยภาพเครือข่ายผู้นำนักศึกษาให้เข้มแข็ง

ที่มา ROYALNEWSTH

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวในพระราชสำนัก