มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการประเมินการจัดอันดับ จาก THE เป็น 1 ใน 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง จากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2024 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้ารับการจัดอันดับ 1,904 แห่งใน 108 ประเทศ และมีมหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับรวม 19 แห่ง จากทั้งหมด 27 แห่งที่ส่งข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินการจัดอันดับเป็นปีแรก และเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวงิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งหากพิจารณารายตัวชี้วัดแล้ว มรสน. ต้องมีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน สภาพแวดล้อมการวิจัย (Research Environment) และคุณภาพงานวิจัย (Research Quality) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวชี้วัด คุณภาพงานวิจัย (Research Quality) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการที่ มรสน. เป็นมหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

ติดต่อเรา