ศูนย์ DSS จัดอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และนายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้าศูนย์ DSS กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และวัฒนธรรมของนักศึกษาพิการทางการได้ยิน มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง มีโอกาสได้สื่อสารกับกลุ่มคนปกติ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถศึกษาเล่าเรียน และอยู่ร่วมสังคม กับคนปกติได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 40 คน และมีกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับภาษามือไทย การสะกดนิ้วมือไทย การสะกดวรรณยุกต์ การสะกดตัวเลข และการฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง คำศัพท์ในหมวดต่าง ๆ เป็นต้น

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.311055681499351&type=3