มรสน. MOU ร่วมกับ Guangxi Minzu University

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Xie Shangguo อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็น MOU ฉบับที่ 2 ระหว่างสองสถาบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ได้แก่ การศึกษาดูงานในระยะสั้น การทำวิจัยร่วมกันด้านภาษาและวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระหว่างสถาบันในการศึกษาต่อระยะสั้นหรือระยะยาว อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนอีกด้วยงานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน และบุคลากรทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ครับ

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSNRU

ติดต่อเรา