มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอความร่วมมือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย (ปี 4) ไม่จำกัดสาขาวิชา ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) ในรูปแบบออนไลน์

ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) คลิก

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224.1/ว6895 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) ในรูปแบบออนไลน์ คลิก