ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการเป็นงานที่บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ มีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเป็นผู้ปฏิบัติ ได้กำหนดกรอบของมโนทัศน์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ไว้ดังนี้

          มโนทัศน์

            นักศึกษาพิการที่ได้รับการส่งเสริมและจัดการศึกษาด้วยสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาค จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาความาสามารถ  ได้อย่างเต็มศักยภาพ

          วิสัยทัศน์

            งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ  เป็นหน่วยงานบริการสนับสนุนด้านการศึกษา  บุคลากร  สื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงระบบการเรียนการสอนทัดเทียมกับนักศึกษาทั่วไป  เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย  ของการศึกษา  สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานทำได้อย่างเสมอภาค