ศูนย์คราม

  งานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2540 ผศ.อนุรัตน์   สายทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้พบเห็นผ้าย้อมคราม สีน้ำเงินลวดลายสีขาว ทราบจากคนขายว่าสีน้ำเงินได้จากใบคราม ซึ่งเป็นต้นไม้พุ่ม “จากใบไม้เขียวๆ เป็นสีน้ำเงินได้อย่างไร ?” คำถามนี้ทำให้ ผศ.อนุรัตน์ สายทอง ศึกษาสีคราม ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเข้าห้องสมุดต่าง ๆ ลงพื้นที่ไปคุยกับคนย้อมครามเสมอ ๆ จนได้สมมติฐาน และทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการเคมี จากการอ่าน การคุย และการทำ จึงได้คำตอบ “ใบไม้เขียว ๆ เป็นสีน้ำเงินได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเคมี” และสืบเนื่องจากการคุย ทำให้ได้คำถามตามมาอีกมากมาย พร้อม ๆ กันความนิยมผ้าย้อมครามขยายกว้างออก จึงทำให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับความต่อเนื่อง พร้อมกับการเผยแพร่งานวิจัย ขยายจากนักวิจัย ช่างย้อม ไปสู่นักศึกษาและคนทั่วไป ศูนย์ครามเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของนักวิจัย และนักศึกษา เมื่อปี 2550 เมื่อนักศึกษาจบไป จึงทำให้กิจกรรมของศูนย์ครามช้าลง แต่เพราะมีนักศึกษา และนักวิจัย อีกหลายสำนัก ติดต่อขอข้อมูลครามอย่างสม่ำเสมอ จึงได้ฟื้นฟู ข้อมูลศูนย์ครามขึ้นมาใหม่ จากข้อมูลตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบัน ซึ่งเป้าหมายตั้งแต่เริ่มอยู่ที่สีคราม ซึ่งในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันช่วยให้สีผ้าย้อมครามมากกว่า ซึ่งเป็นความรู้ด้านศิลปะหัตกรรมที่ช่างย้อม ช่างทอ เป็นผู้สร้างสรรค์

ติดต่อเรา