คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมเป็นหมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2518 จึงเปลี่ยนจากหมวดวิชาหัตถศึกษาเป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูสกลนคร เรียกสั้นๆ เป็น “ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์” และได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 จึงได้เริ่มเปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรอนุปริญญา สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผลบังคับใช้ ทำให้วิทยาลัยครูสกลนครได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏสกลนคร และในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร? 2 ปี หลังอนุปริญญา ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจากภาควิชาเป็นกลุ่มโปรแกรมวิชา ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์จึงเปลี่ยนเป็นกลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนถึงปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แขนงวิชา คือแขนงวิชาเซรามิกส์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช้ ทำให้สถาบันราชภัฏสกลนครได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้แยกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยและในปีพ.ศ. 2547 จึงได้เปิดสอน แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และได้ทำการเปิดสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2554 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ในปี พ.ศ. 2555 คณะได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

และในปี พ.ศ. 2558 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ซึ่งเดิมมี 6 แขนงวิชา เป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ด้วยปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะ เราจะมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผสมผสานภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อคณะคณะครุศาสตร์

หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท์
– 042-970053

Email
– รอการเเก้ไข

เว็บไซต์
I – TECH

Facebook
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Facebook ประชาสัมพันธ์ของคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Youtube
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา