คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่ตั้ง
อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 – 4297 – 0028 โทรสาร.0 – 4297 – 0059

วัตถุประสงค์
1. คณะมีกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งมีพื้นฐานความรู้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้

2. เป็นคณะที่มี อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา ของคณะ ร่วมมือกับบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา เข้าสู่มาตรฐานในระดับที่เป็นที่ยอมรับจากสังคม

3. เพื่อให้ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการจัดการ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

4. ใช้เงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการค้าปลีก

4.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

5.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

6.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

7.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต