คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Faculty of Humanities and Social sciences

HUG

HUMAN UPGRADE

รู้จักคณะ

มนุษย์-สังคม “รวมใจ ใช้สมอง ต้องลงมือ ร่วมกัน สนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ ให้สำเร็จ”

สังคม-มนุษย์ “ศรัทธา(มั่นใจ) วิริยะ(หมั่นเพียร) สติ(มั่นคง) สมาธิ(มั่นแม่น) ปัญญา(มั่นยืน)”

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์   (ปัจจุบัน ไม่มีหลักสูตร)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว Bachelor of Arts Program in Tourism

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน Bachelor of Arts Program in Community Development

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี Bachelor of Fine and Applied Arts (Music)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ Bachelor of Laws

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ Bachelor of Arts Program in English for Business Communication

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน Bachelor of Arts Program in Chinese

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Bachelor of Arts Program in Thai for Communication

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Bachelor of Political Science Program in Political Science

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ Bachelor of Arts Program in Information Science (ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา Bachelor of Arts Program in Cultural Studies for Development (ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข)

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์
0 4297 0214

Email

เว็บไซต์
http://hms.snru.ac.th/

Facebook
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Youtube