“ความเรืองปัญญาและคุณธรรม” คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู

รู้จักคณะ

ปรัชญา
คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีลักษณะ “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู” เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครู โดยนำเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนำเพื่อผลิตครูที่ดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

การศึกษาและหลักสูตร

รอการเเก้ไข

1.. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

5. สาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

7. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

9. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

10. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

11. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

12. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรการบริหารการศึกษา

2. หลักสูตรการบริหารและพัฒนาการศึกษา

3. หลักสูตรวิจัยหลักสูตรและการสอน

4. หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์


หลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรการบริหารการศึกษา

2. หลักสูตรการบริหารและพัฒนาการศึกษาหลักสูตร ปร.ด.

3. หลักสูตรวิจัยหลักสูตรและการสอน

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู


ติดต่อคณะคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ / โทรสาร
โทรศัพท์ 042-970026 / โทรสาร 042-743793

Email
– รอการเเก้ไข

เว็บไซต์
edu.snru.ac.th

Facebook
– รอการเเก้ไข

Facebook ประชาสัมพันธ์ของคณะ

Youtube
– รอการเเก้ไข