สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รู้จักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วนราชการ ประกอบด้วย คณะ 6 คณะ และ 5 สำนัก สถาบัน

                  เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น “สถาบันราชภัฏสกลนคร” ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมามีการประกาศใช้กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มีการรวม ศูนย์วิทยบริการ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลำดับที่ 10 มีชื่อเรียกว่า “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน

1) งานบริหารทั่วไป

2) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

3) งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

4) งานบริการสารสนเทศ

5) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

6) งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

 7) งานพัฒนาสื่อดิจิทัล

ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์
– 0-4297-0039

Email
– arit.s@snru.ac.th

เว็บไซต์
https://arit.snru.ac.th

Facebook
https://www.facebook.com/ARIT.SNRU

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6oOGWkRjtpyT41jXX4lFmA

ติดต่อเรา