สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รู้จักสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2507 ต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2513 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสกลนคร  ซึ่งในขณะนั้นแผนกทะเบียนประวัติกับแผนกวัดผลแยกกันทำหน้าที่โดยแผนกทะเบียนประวัติทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา การออกใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ส่วนแผนกวัดผลทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน และการประมวลผลการเรียน

ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู มีสภาการฝึกหัดครูเป็นคณะกรรมการหรือบอร์ดสูงสุดของวิทยาลัยครู มีหน้าที่อนุมัติปริญญาและอนุปริญญา
ปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูสกลนคร เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ สำนักส่งเสริมวิชาการ เปลี่ยนชื่อเป็น”สำนักทะเบียนและประมวลผล”
ปี พ.ศ.2542 สำนักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนเป็น”สำนักส่งเสริมวิชาการ”ตามการจัดแบ่งหน่วยงานตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏซึ่งได้จัดแบ่งหน่วยงานในสำนักฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายประมวลผลการเรียน  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน  ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์          
ปี พ.ศ.2547 สำนักส่งเสริมวิชาการ เปลี่ยนเป็น”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตามประกาศโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการ

อาจารย์เสริมวิช บุตรโยธี
รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการ

ผศ.พรรณนภา หาญมนตรี
รองผู้อำนวยการ


บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความถูกต้อง

ส่งเสริม สนับสนุนบริการงานวิชาการ ที่มีคุณภาพในระดับสากล

ให้บริการวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาใช้บริการโดยยึดถือหลักความถูกต้อง

และรวดเร็วตามระเบียบและข้อบังคับ

บริการแบบมืออาชีพ เน้นการใช้เทคโนโลยี บนพื้นฐานความถูกต้อง

ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ

ให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

 1. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สนับสนุนเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยวิธีการที่หลากหลาย
 3. สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งานด้านบริการการศึกษา อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการที่ถูกต้อง


หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (Bachelor of Science)
  1. เคมี (Chemistry)
  2. ฟิสิกส์ (Physics)
  3. ชีววิทยา (Biology)
  4. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (Computer and Digital Technology)
  6. วิทยาการข้อมูล (Data Science)
  7. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
  8. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี) (Bachelor of Public Health Program)
  1. สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) (Bachelor of Laws)
  1. นิติศาสตร์ (Laws)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) (Bachelor of Political Science)
  1. รัฐศาสตร์ (Political Science)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ. 4 ปี) (Bachelor of Arts)
  1. การท่องเที่ยว (Tourism)
  2. การพัฒนาชุมชน (Community Development)
  3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
  4. ภาษาอังกฤษ (English)
  5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)
  6. ภาษาจีน (Chinese)
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ. 4 ปี) (Bachelor of Fine and Applied Arts)
  1. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
  2. ดนตรี (Music)

คณะครุศาสตร์ จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่

 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) (Bachelor of Education)
  1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  2. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (Innovation and Computer Ecucation)
  3. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
  4. พลศึกษา (Physical Education)
  5. สังคมศึกษา (Social Studies)
  6. ภาษาไทย (Thai)
  7. ภาษาอังกฤษ (English)
  8. ฟิสิกส์ (Physics)
  9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
  10. คหกรรมศาสตร์ (Home Economics)
  11. อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)
  12. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (Special Education and English)
  13. เคมี (Chemistry)
  14. การประถมศึกษา (Elementary Education)

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) (Bachelor of Business Administration)
  1. บริหารธุรกิจ (Business Administration)
   แขนงวิชาการตลาด (Marketing)
   แขนงวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
   แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (Finance and Banking)
   แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
  2. การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management)
  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) (Bachelor of Accountancy)
  1. การบัญชี (Accountancy)
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) (Bachelor of Public Administration)
  1. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ. 4 ปี)
  1. นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (Bachelor of Science)
  1. พืชศาสตร์ (Plant Science)
  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Sciences and Food Techonology)
  3. เทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology)
  4. สัตวศาสตร์ (Animal Science)
  5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
  6. บริหารธุรกิจการเกษตร (Agibusiness Administration)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

 • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) (Bachelor of Technology)
  1. เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Technology)
   แขนงวิชาไฟฟ้า (Electrical)
   แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
  2. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (Civil and Architecture Technology)
   แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา (Civil)
   แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (Architecture)
  3. เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต (Mechanical and Production Technology)
   แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (Mechanical)
   แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต (Production)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านักศึกษาใหม่ 1000 บาท
ค่าคู่มือมือนักศึกษาใหม่ 250 บาท
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 100 บาท
รวม 1350 บาท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษภาคเรียนละ 1500 บาท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
  ค่าธรรมเนียนมการศึกษาพิเศษภาคเรียนละ 1000 บาท (เฉพาะสาขา)
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  – สาขาวิชาเคมี
  – สาขาวิชาฟิสิกส์
  – สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  – สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 9000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านักศึกษาใหม่ 1500 บาท
ค่าคู่มือมือนักศึกษาใหม่ 250 บาท
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 100 บาท
รวม 1850 บาท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 8500 บาท
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 8500 บาท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 11000 บาท

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชั้น 1 อาคาร 10 เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์
0-4297-0025

เว็บไซต์
https://academic.snru.ac.th

Facebook
https://www.facebook.com/SNRUACADEMIC

ติดต่อเรา