สำนักงานอธิการบดี

รู้จักสำนักงานอธิการบดี

ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ. 2561 ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน ดังนี้

1. กองกลาง แบ่งส่วนราชการเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน ดังนี้

1.1 งานบริหารทั่วไป

1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

1.3 งานคลัง

1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

1.5 งานพัสดุ

1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน

1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. กองนโยบายและแผน แบ่งส่วนราชการเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน ดังนี้

2.1 งานบริหารงานทั่วไป

           2.2 งานแผนและงบประมาณ

           2.3 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

           2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

3. กองพัฒนานักศึกษา แบ่งส่วนราชการเป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน ดังนี้

          3.1 งานบริหารทั่วไป

  3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

          3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

          3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

          3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล    

          3.6 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS)

สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
ตั้งอยู่เลขที่ 680 ชั้น 1 อาคาร 10 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์
– 0-4297-0022

Email
– arit.s@snru.ac.th

เว็บไซต์
https://po.snru.ac.th

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069073064900

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6oOGWkRjtpyT41jXX4lFmA

ติดต่อเรา