สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ

WEBSITE

Contact Us

Research and Development Institute Sakon Nakhon Rajabhat University 680, Nittayo Road, Mueang Sakon District, Sakon Nakhon, 47000 Thailand

+6642970154

Email : rdi_snru@snru.ac.th

Website : https://rdi.snru.ac.th

https://www.facebook.com/SNRU.RDI

RDI Youtube Channel

ติดต่อเรา