คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์มนูญ รุดดิษฐุ์
ประธานกรรมการ
ผศ.ศิริชาติ ศรีวงษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
2. ผศ.ศิริชาติ ศรีวงษา
ผศ.สง่า หงส์ภู่
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายวิทยา เครือสุคนธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
6. นายวิทยา เครือสุคนธ์
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
4. พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
นายสมหวัง เดชศิริอุดม
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
9. นายสมหวัง เดชศิริอุดม
นางสาวปวีณา ว่านสุวรรณา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
7. นางสาวปวีณา ว่านสุวรรณา
นายภมร เชาว์ศิริกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
10. นายภมร เชาว์ศิริกุล
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
8. นายเศกสรร ชนาวิโชติ
นางสาวพวงทิพย์ สุวัฒนะพันธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
5. นางสาวพวงทิพย์ สุวัฒนะพันธ์
นายสุรพงษ์ ประเสริฐ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
11. นายสุรพงษ์ ประเสริฐ
นายกองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการ
13.นายกองค์การบริหารนักศึกษา
นายกสภานักศึกษา
กรรมการ
12. นายกสภานักศึกษา
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
กรรมการและเลขานุการ
14. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา0
ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
นางวาสนา จักรศรี ผู้ปฏิบัติงานการประชุม 16. นางวาสนา จักรศรี
นางเกศนรินทร์ อัยกร ผู้ปฏิบัติงานการประชุม 17. นางเกศนรินทร์ อัยกร
นายวัชระ น้อยนาง
ผู้ปฏิบัติงานการประชุม
18. นายวัชระ น้อยนาง