เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ URL
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี http://www.kru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร http://www.lpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ http://www.cpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย http://www.crru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.cmru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี http://www.tru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://www.dru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.nrru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://www.nstru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://www.bsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://www.bru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร http://www.pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://www.aru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://www.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต http://www.pkru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://www.rmu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://www.yru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://www.reru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://www.rru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี http://www.rbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง http://www.lpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://lru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.vru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ http://www.sskru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://www.snru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา http://www.skru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี http://www.sru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ http://www.srru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://www.udru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ http://www.uru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี http://www.ubru.ac.th
ติดต่อเรา