หลักสูตรระยะสั้น

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ulearn) หลักสูตรระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) หรือศูนย์การเรียนรู้ (Learning Hub) ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้นทั่วไปและหลักสูตรระยะสั้นแบบสะสมหน่วยกิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ กลุ่มคนทำงาน เช่น พัฒนาครู พนักงานราชการ ศิษย์เก่าและอื่นๆ ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคนตามความต้องการของประเทศ แล้วยังเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษาและเผยแพร่หลักสูตรระยะสั้น

ulearn

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สาธารณะ ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยนอกระบบโรงเรียน รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นแหล่งความรู้ที่ย่อยง่าย เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

https://ulearn.snru.ac.th/
ติดต่อเรา