หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์ จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่

 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) (Bachelor of Education)
  1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  2. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (Innovation and Computer Ecucation)
  3. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
  4. พลศึกษา (Physical Education)
  5. สังคมศึกษา (Social Studies)
  6. ภาษาไทย (Thai)
  7. ภาษาอังกฤษ (English)
  8. ฟิสิกส์ (Physics)
  9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
  10. คหกรรมศาสตร์ (Home Economics)
  11. อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)
  12. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (Special Education and English)
  13. เคมี (Chemistry)
  14. การประถมศึกษา (Elementary Education)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (Bachelor of Science)
  1. เคมี (Chemistry)
  2. ฟิสิกส์ (Physics)
  3. ชีววิทยา (Biology)
  4. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (Computer and Digital Technology)
  6. วิทยาการข้อมูล (Data Science)
  7. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
  8. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี) (Bachelor of Public Health Program)
  1. สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) (Bachelor of Laws)
  1. นิติศาสตร์ (Laws)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) (Bachelor of Political Science)
  1. รัฐศาสตร์ (Political Science)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ. 4 ปี) (Bachelor of Arts)
  1. การท่องเที่ยว (Tourism)
  2. การพัฒนาชุมชน (Community Development)
  3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
  4. ภาษาอังกฤษ (English)
  5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)
  6. ภาษาจีน (Chinese)
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ. 4 ปี) (Bachelor of Fine and Applied Arts)
  1. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
  2. ดนตรี (Music)

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) (Bachelor of Business Administration)
  1. บริหารธุรกิจ (Business Administration)
   แขนงวิชาการตลาด (Marketing)
   แขนงวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
   แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (Finance and Banking)
   แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
  2. การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management)
  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) (Bachelor of Accountancy)
  1. การบัญชี (Accountancy)
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) (Bachelor of Public Administration)
  1. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ. 4 ปี)
  1. นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (Bachelor of Science)
  1. พืชศาสตร์ (Plant Science)
  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Sciences and Food Techonology)
  3. เทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology)
  4. สัตวศาสตร์ (Animal Science)
  5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
  6. บริหารธุรกิจการเกษตร (Agibusiness Administration)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

 • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) (Bachelor of Technology)
  1. เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Technology)
   แขนงวิชาไฟฟ้า (Electrical)
   แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
  2. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (Civil and Architecture Technology)
   แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา (Civil)
   แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (Architecture)
  3. เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต (Mechanical and Production Technology)
   แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (Mechanical)
   แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต (Production)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 1. สาขาวิชาชีพครู