สัญลักษณ์

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

symbol_snruราชภัฏสัญลักษณ์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีสีสัญลักษณ์ตราประจำสถาบัน 5 สี คือ

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง ที่ตั้งของสถาบันทั้ง 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีส้ม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลในทั้ง 36 สถาบัน
สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

color

คำขวัญมหาวิทยาลัย

ปญฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต : ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

praput
“พระพุทธรัชปัญญาบารมี”
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

khoon_flower

“ดอกราชพฤกษ์”

ติดต่อเรา