ระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบรับสมัคร นักศึกษา โท-เอก มรภ.สกลนคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อ: ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร 042-970229
Website: http://grad.snru.ac.th