มรสน. 58 ปี

● 17 กรกฎาคม 2565 ครบรอบ 58 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
● ครบรอบ 55 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

● 17 กรกฎาคม 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครถือกำเนิดขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการ รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 70 คน (ชาย 48 หญิง 22 คน) การดำเนินงานได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น มีครูอาจารย์เพิ่มมากขึ้น อาคารและสิ่งก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
● 16 มกราคม 2513 กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูสกลนคร” ได้ขยายการผลิตครูออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ำ เริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) พ.ศ. 2518 เป็นปีแรก
● 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547

มรสน. 50 ปี
ติดต่อเรา