ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนด้วยแก่นิสิตทุกระดับชั้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อให้นิสิตทุกๆ ฐานะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกด้วย ได้แก่

ลำดับทุนจำนวน
1โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)9
2ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี5
3โครงการกองทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา1
4ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์8
5ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์2
6โครงการทุนศึกษาเฉลิมราชกุมารี5
7โครงการทุนเศรฐกิจพอเพียง3
8ทุนมูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์และเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)1
9ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด5
10มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง8
11มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์54
12มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ3
13มูลนิธินิวัติไกรฤกษ์1
14บริษัทล้อตเว้ลท์ จำกัด1
15ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์1
16โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 25641
17มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล1
ติดต่อเรา