พื้นที่บริการ

พื้นที่เป้าหมาย (Target Area) ในระดับต่าง ๆ

Positioning / The Right Direction (ตำแหน่งและทิศทางของมหาวิทยาลัย)

ระดับท้องถิ่น

– สกลนคร นครพนม มุกดาหาร (กลุ่มสนุก)

ระดับภาค

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับภูมิภาค

– อาเซียน เน้นประเทศลาว เวียดนาม

– อาเซียน +3 เน้นประเทศ จีน

– อาเซียน +6 เน้นประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

• นักเรียน ม.6 / ปวช. ในท้องถิ่น

• นักเรียนมัธยมปลาย (Non – Degree Program / Credit Bank)

• ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ / เอกชน / ผู้ประกอบการในท้องถิ่น / ผู้สูงวัย / นักเรียน / นักศึกษาจาก ลาว เวียดนาม จีน