ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านักศึกษาใหม่ 1000 บาท
ค่าคู่มือมือนักศึกษาใหม่ 250 บาท
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 100 บาท
รวม 1350 บาท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษภาคเรียนละ 1500 บาท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
  ค่าธรรมเนียนมการศึกษาพิเศษภาคเรียนละ 1000 บาท (เฉพาะสาขา)
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  – สาขาวิชาเคมี
  – สาขาวิชาฟิสิกส์
  – สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  – สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6500 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 9000 บาท

ภาคพิเศษ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านักศึกษาใหม่ 1500 บาท
ค่าคู่มือมือนักศึกษาใหม่ 250 บาท
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 100 บาท
รวม 1850 บาท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 8500 บาท
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 8500 บาท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7500 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ 11000 บาท