คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

   
นายไกรราศ แก้วดี
ประธานกรรมการ
พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายมนูญ รุดดิษฐ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นางสาวปวีณา ว่านสุวรรณา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายวิทยา เครือสุคนธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นางยุวดี เตชะสกลกิจกูร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
ผศ.ศิริชาติ ศรีวงษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 

นายสมชาย พรหมโคตร

(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายสมหวัง เดชศิริอุดม
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
ผศ.สง่า พงษ์ภู
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นางหยกฟ้า อินสิน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายกองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการ
นายกสภานักศึกษา
กรรมการ
ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
กรรมการและเลขานุการ
นางวาสนา จักรศรีผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา ลามคํา ผู้ปฏิบัติงานการประชุม
นางสาวนพวัลย์ ฝ่ายเทศ
ผู้ปฏิบัติงานการประชุม
นายบัณฑิต ศิริวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานการประชุม
ติดต่อเรา