คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
 
 
ศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
รศ.สันต์ ธรรมบำรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
กรรมการ
คณะครุศาสตร์
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
ผศ.เมธาวี ยีมิน
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ณีรนุช วรไธสง
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.ภาวิณี แสนชนม์
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
ติดต่อเรา