คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต-ชาญชิตปรีชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา
ประธานสภาวิชาการ

ศ.ดร.ขวัญใจ-กนกเมธากุล

ศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ศ.ดร.กนกอร-สมปราชญ์

ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ศ.ดร.ศุภชัย-สิงห์ยะบุศย์

ศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ศ.ดร.วรวัฒน์-เสงี่ยมวิบูล

ศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

รศ.ดร.ภาสกร-นันทพานิช

รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

รศ.ดร.โสธร-ตู้ทองคำ

รศ.ดร.โสธร ตู้ทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง

รศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก
จากคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.วันเพ็ญ-นันทะศรี

ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก
จากคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.แก้วกัลยา-โสตถิสวัสดิ์-

ผศ.ดร.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์
กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.พรรณนภา-หาญมนตรี

ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี
กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก
จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.สิทธิรักษ์-แจ่มใส

ผศ.สิทธิรักษ์ แจ่มใส
กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม
กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือกจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สมบูรณ์-ชาวชายโขง

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ

ติดต่อเรา