คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไดรรัตน์-โภคพลากรณ์

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายไกรราศ แก้วดี

นายไกรราศ แก้วดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ ดร.โชคชัย คหัฎฐา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.พัฒนะ   เรือนใจดี

รศ.พัฒนะ เรือนใจดี

นายปัญญา-มีธรรม

นายปัญญา มีธรรม

นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม

นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

ดร.พสุธา โกมลมาลย์

ดร.พสุธา โกมลมาลย์

ผศ.เพิ่มศักดิ์-ยีมิน

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์

ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์

ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง

ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง

ผศ.จีรวัฒน์

ผศ.จีรวัฒน์ สัทธรรม

อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข

ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข


ดร.อุบลศิลป์-โพธิ์พรม.

ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร