คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไดรรัตน์-โภคพลากรณ์

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายไกรราศ แก้วดี

นายไกรราศ แก้วดี

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปัญญา-มีธรรม

นายปัญญา มีธรรม

นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม

นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

ผศ.ดร.วสันต์ ศรีหิรัญ

อ.กรกช มาตะรัตน์

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด

ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง

ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง

ผศ.วุฒินันต์ ประทุม

ผศ.ดร.สถิตย์ ภาคมฤค


ดร.อุบลศิลป์-โพธิ์พรม.

ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร