นักศึกษา

ประเภทนักศึกษา
รายการภาคปกติภาค กศ.ป.รวม
ครุศาสตร์2,1212,121
ครุศาสตรบัณฑิต2,1212,121
การประถมศึกษา  ค.บ. 4 ปี3333
การศึกษาปฐมวัย  ค.บ. 4 ปี6868
การศึกษาปฐมวัย  ค.บ. 5 ปี9292
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ  ค.บ. 4 ปี5555
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ  ค.บ. 5 ปี2525
คณิตศาสตร์  ค.บ. 4 ปี127127
คณิตศาสตร์  ค.บ. 5 ปี8989
คหกรรมศาสตร์  ค.บ. 4 ปี6666
คหกรรมศาสตร์  ค.บ. 5 ปี8181
เคมี  ค.บ. 4 ปี6262
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  ค.บ. 4 ปี6363
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  ค.บ. 5 ปี9393
พลศึกษา  ค.บ. 4 ปี100100
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  ค.บ. 5 ปี9292
ฟิสิกส์  ค.บ. 4 ปี6565
ฟิสิกส์  ค.บ. 5 ปี6060
ภาษาไทย  ค.บ. 4 ปี125125
ภาษาไทย  ค.บ. 5 ปี9595
ภาษาอังกฤษ  ค.บ. 4 ปี117117
ภาษาอังกฤษ  ค.บ. 5 ปี8585
วิทยาศาสตร์  ค.บ. 5 ปี8888
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ค.บ. 4 ปี116116
สังคมศึกษา  ค.บ. 4 ปี124124
สังคมศึกษา  ค.บ. 5 ปี9191
อุตสาหกรรมศิลป์  ค.บ. 4 ปี6060
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  ค.บ. 5 ปี4949
เทคโนโลยีการเกษตร401401
วิทยาศาสตรบัณฑิต401401
การประมง  วท.บ. 4 ปี3434
เทคนิคการสัตวแพทย์  วท.บ. 4 ปี4949
บริหารธุรกิจการเกษตร  วท.บ. 4 ปี101101
พืชศาสตร์  วท.บ. 4 ปี7676
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  วท.บ. 4 ปี3030
สัตวศาสตร์  วท.บ. 4 ปี111111
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม479479
เทคโนโลยีบัณฑิต479479
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)  ทล.บ. 4 ปี3838
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปี1616
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)  ทล.บ. 4 ปี3838
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)  ทล.บ. 4 ปี7575
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)  ทล.บ. 4 ปี3131
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)  ทล.บ. 4 ปี5656
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า)  ทล.บ. 4 ปี8686
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์)  ทล.บ. 4 ปี4242
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)  ทล.บ. 4 ปี7474
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปี1616
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า)  ทล.บ. 4 ปี44
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์)  ทล.บ. 4 ปี33
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1,7323312,063
นิติศาสตรบัณฑิต341157498
นิติศาสตร์  น.บ. 4 ปี341157498
รัฐศาสตรบัณฑิต304106410
การเมืองการปกครอง  ร.บ. 4 ปี44
รัฐศาสตร์  ร.บ. 4 ปี300106406
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต120120
ดนตรี  ศป.บ. 4 ปี6464
ทัศนศิลป์  ศป.บ. 4 ปี1717
ศิลปกรรม  ศป.บ. 4 ปี3939
ศิลปศาสตรบัณฑิต967681,035
การท่องเที่ยว  ศศ.บ. 4 ปี116116
การพัฒนาชุมชน  ศศ.บ. 4 ปี155155
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ศศ.บ. 4 ปี18438222
ภาษาอังกฤษ  ศศ.บ. 4 ปี24630276
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ศศ.บ. 4 ปี5454
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  ศศ.บ. 4 ปี160160
วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา  ศศ.บ. 4 ปี3838
สารสนเทศศาสตร์  ศศ.บ. 4 ปี1414
วิทยาการจัดการ1,9602902,250
นิเทศศาสตรบัณฑิต114114
นิเทศศาสตร์  นศ.บ. 4 ปี114114
บริหารธุรกิจบัณฑิต9331001,033
การจัดการธุรกิจค้าปลีก  บธ.บ. 4 ปี6565
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บธ.บ. 4 ปี18937226
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปี9090
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)  บธ.บ. 4 ปี25363316
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)  บธ.บ. 4 ปี217217
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปี119119
บัญชีบัณฑิต38671457
การบัญชี  บช.บ. 4 ปี38671457
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต511119630
รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ. 4 ปี511119630
เศรษฐศาสตรบัณฑิต1616
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ศ.บ. 4 ปี1616
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,0541,054
วิทยาศาสตรบัณฑิต1,0541,054
คณิตศาสตร์  วท.บ. 4 ปี129129
เคมี  วท.บ. 4 ปี6969
ชีววิทยา  วท.บ. 4 ปี136136
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล  วท.บ. 4 ปี2323
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปี104104
ฟิสิกส์  วท.บ. 4 ปี3030
วิทยาการข้อมูล  วท.บ. 4 ปี2222
วิทยาการคอมพิวเตอร์  วท.บ. 4 ปี171171
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วท.บ. 4 ปี8080
สาธารณสุขศาสตร์  วท.บ. 4 ปี290290
รวม7,7476218,368

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อเรา